"If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you."

Steve Jobs

Фирма на месеца:

AppFlow Development

 

 

Проверка на телефонен номер

02 9813288; 088 8695234

Сканирай

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА - ТЕНЕВА

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА - ТЕНЕВА

София, ул. Кърниградска 6, ет. 3

Адвокат Кристина Венцеславова Бобева-Тенева е член на Софийска адвокатска колегия.Дипломиран юрист от СУ "Св. Климент Охридски" и преподавател в същия университет, води обуение на студентите по гражданско право и процес. Адвокат Бобева-Тенева основава кантората си през 1997 г., като консултира в областите на вещното право, търговското право, данъчното право, облигационното право, гражданското право (наследствено право и семейно право). Владее английски и руски език и ги ползва в работата си.Всички правни консултации и услуги са на професионални, същевременно достъпни и разбираеми. Проблемът на всеки клиент се разглежда в неговите индивидуални, специфични особености, за извличане на решение и подход в конкретната ситуация и при конкретни обстоятелства.На всички свои клиенти Адвокат Бобева-Тенева гарантира лоялност и сигурност. ТЕКУЩОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ Представлява постоянна юридическа помощ, ориентирана към основни дейности на клиента. Абонаметното заплащане за услугата се определя двустранно, като се взимат под внимание предполагаемият и реално извършваният обем работа. При този тип правна помощ се предоставят устни и писмени консултации, подготвят се документи, участва се в преговори и т.н.Текущото правно обслужване е предпочитана форма на правно съдействие на юридически лица, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми. ЕДНОКРАТНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИКСИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ  Такъв тип правна помощ е приложим основно за изпълнение на еднократни услуги (консултации, съставяне на правни анализи и заключения), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност.При определени от страните финансови условия за участие на адвокат в граждански процес, а също и при представляване интересите на клиента в данъчни спорове, може да се приложи фиксирано заплащане. ВЕЩНО ПРАВО 1. Извършване на сделки с недвижими имоти и подготовка на всички изискуеми документи за целите на покупко-продажба, дарение, учредяване и прехвърляне на вещни права и др.; 2. Правно посредничество за закупуване на имот/и на територията на Република България, водене на преговори, свързани с придобиването и отчуждаването на имоти, както и проучване на правния им статус; 3. Консултации при кандидатстването и получаването на банкови кредити, финансов лизинг и друг тип финансиране, също и при придобиване на недвижимости; 4. Изготвяне на документация за учредяване и вписване на обезпечения върху имоти (законови ипотеки, договорни ипотеки) и други обезпечения, гарантиращи изпълнението по сделки за покупко-продажба, кредитиране и пр. (особен залог на вземания, особен залог на съвкупност от вземания, на движими вещи и на съвкупност от движими вещи; залог на търговско предприятие или залог на дружествени дялове; запис на заповед и менителница); 5. Подготовка на проектодоговори за наем на имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовка на проектодоговори по Закона за устройство на територията, между участници в строителство (възложители, строители, строителен надзор и т.н.); 6. Представителство при вещно правен процес /искове за защита на владение, искове за собственост, реституционни претенции и т.н./. ТЪРГОВСКО ПРАВО1. Първоначална регистрация и последващи промени в правния статут на търговци, търговски дружества, граждански дружества, кооперации; 2. Първоначална регистрация и последващи промени в правния статут на сдружения с нестопанска цел, фондации, асоциации, партии; 3. Регистрации на клонове и търговски представителства на чуждестранни юридически лица; 4. Сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества (ТД), придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, промяна в правноорганизационната форма на ТД; 5. Консултиране при водене преговорите и сключване на договори за банков кредит, финансов и оперативен лизинг, също и на всички търговски сделки; 6. Процесуално представителство при процедура по несъстоятелност и оздравяване на предприятия; 7. Правни консултации при сключване сделки с търговски предприятия, включително необходимата документация; 8. Консултации при раздържавяване (приватизационни сделки); 9. Процесуално представителство по търговски дела /спорове между съдружници, изключване на съдружник/; 10. Изготвяне анализ на правното му състояние на ТД.Забележка: Анализ на правно състояние на ТД трябва да бъде извършен при сключване на сделки за придобиване на акции /дружествени дялове/ от друго ЮЛ от страна на клиент, при продажба на търговско предприятие и при извършване на апортни вноски. ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО1. Изготвяне на всички договори, уредени в Закона за задълженията и договорите;  2. Правни консултации по спорове, възникнали между страните по облигационни договори; 3. Процесуално представителство при водене на дела, във връзка с облигационни спорове.  ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТКантората извършва подготовка на проектодоговори, свързани със създаване, използване и/или разпореждане с авторски и сродни на тях права. Подготвя проектодоговори, свързани със създаване, използване и разпореждане с права върху патентовани продукти и търговски марки, представителство пред Патентно ведомство на Република България, във връзка с регистрацията на марки (търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка), географски означения (наименование за произход и географско указание), патентоспособни изобретения и полезни модели. Представителство пред Министерството на културата, във връзка с регистрация на артистични групи и на музикални произведения. Представителство пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, при лицензиране производители на компактдискове и производители на матрици (стампери) за производство на компактдискове, извънсъдебна и съдебна защита на правото върху интелектуална собственост. Съд и Арбитраж Изготвяне на пълна документация по завеждане и водене на искови, обезпечителни, изпълнителни, охранителни и арбитражни производства, процесуално представителство пред всички български и международни съдебни и арбитражни органи. Съдействие при признаване и изпълнение решенията на чуждестранни съдилища на територията на България, посредничество при извънсъдебно решаване на спорове (медиация и арбитраж). АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВООбжалване на административни актове, консултации и изготвяне на тръжна документация по Закона за обществените поръчки, консултации и представителство на чуждестранни граждани по Закона за чужденците в Република България, консултации във връзка с териториално устройствени планове и разрешения за застрояване. СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВОПравни консултации във връзка със семейни и наследствени проблеми; Процесуално представителство по граждански дела: 1. Бракоразводни; 2. Осиновяване /вписване в съответните регистри за осиновяване и процесуално представителство/; 3. Родителски права; 4. Делба на наследствен имот; 5. Искове за запазена част; 6. Оспорване на завещание. ДАНЪЧНО ПРАВО1. Данъчноправни консултации, свързани с дейността на ТД; 2. Данъчноправни консултации, свързани с дейността на смесени дружества; 3. Данъчноправни консултации при вливания, сливания и други преобразувания; 4. Тълкуване и прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане; 5. Корпоративно данъчно облагане, ДДС и акцизи. Консултации по митническо право.  ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВОКАНТОРАТА ПРЕДЛАГА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВОТО ПРАВО: 1. Подготовка на индивидуални и колективни трудови договори; 2. Пълно обслужване на интересите на работодателя; 3. Консултации при промени на законодателството, третиращо социалното осигуряване; 4. Правното обслужване включва: текущо правно обслужване, правна защита предсъдебни органи и особени юрисдикции.  

02 9813288; 088 8695234

no-reply [at] vsichkifirmi.com


1

166575

Мнения за АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА - ТЕНЕВА

Други / Разни
[АДВОКАТСКА КАНТОРА БАРБАЛОВА, ВЕЛИЧКОВ, ГЕОРГИЕВА И ХАРИЗАНОВ] [Адвокатска Кантора Герон и Партньори]

Вземете значка за Вашият уеб сайт:

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА - ТЕНЕВА