"Тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са тези, които го правят."

Стив Джобс

Ако харесваш уеб сайта ни, дари сума по твой избор за да можем да продължим да го обслужваме безплатно / If you like our website, donate an amount of your choice so we can continue to support it for free

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА - ТЕНЕВА

София, ул. Кърниградска 6, ет. 3

Адвокат Кристина Венцеславова Бобева-Тенева е член на Софийска адвокатска колегия.Дипломиран юрист от СУ "Св. Климент Охридски" и преподавател в същия университет, води обуение на студентите по гражданско право и процес. Адвокат Бобева-Тенева основава кантората си през 1997 г., като консултира в областите на вещното право, търговското право, данъчното право, облигационното право, гражданското право (наследствено право и семейно право). Владее английски и руски език и ги ползва в работата си.Всички правни консултации и услуги са на професионални, същевременно достъпни и разбираеми. Проблемът на всеки клиент се разглежда в неговите индивидуални, специфични особености, за извличане на решение и подход в конкретната ситуация и при конкретни обстоятелства.На всички свои клиенти Адвокат Бобева-Тенева гарантира лоялност и сигурност. ТЕКУЩОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ Представлява постоянна юридическа помощ, ориентирана към основни дейности на клиента. Абонаметното заплащане за услугата се определя двустранно, като се взимат под внимание предполагаемият и реално извършваният обем работа. При този тип правна помощ се предоставят устни и писмени консултации, подготвят се документи, участва се в преговори и т.н.Текущото правно обслужване е предпочитана форма на правно съдействие на юридически лица, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми. ЕДНОКРАТНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИКСИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ  Такъв тип правна помощ е приложим основно за изпълнение на еднократни услуги (консултации, съставяне на правни анализи и заключения), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност.При определени от страните финансови условия за участие на адвокат в граждански процес, а също и при представляване интересите на клиента в данъчни спорове, може да се приложи фиксирано заплащане. ВЕЩНО ПРАВО 1. Извършване на сделки с недвижими имоти и подготовка на всички изискуеми документи за целите на покупко-продажба, дарение, учредяване и прехвърляне на вещни права и др.; 2. Правно посредничество за закупуване на имот/и на територията на Република България, водене на преговори, свързани с придобиването и отчуждаването на имоти, както и проучване на правния им статус; 3. Консултации при кандидатстването и получаването на банкови кредити, финансов лизинг и друг тип финансиране, също и при придобиване на недвижимости; 4. Изготвяне на документация за учредяване и вписване на обезпечения върху имоти (законови ипотеки, договорни ипотеки) и други обезпечения, гарантиращи изпълнението по сделки за покупко-продажба, кредитиране и пр. (особен залог на вземания, особен залог на съвкупност от вземания, на движими вещи и на съвкупност от движими вещи; залог на търговско предприятие или залог на дружествени дялове; запис на заповед и менителница); 5. Подготовка на проектодоговори за наем на имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовка на проектодоговори по Закона за устройство на територията, между участници в строителство (възложители, строители, строителен надзор и т.н.); 6. Представителство при вещно правен процес /искове за защита на владение, искове за собственост, реституционни претенции и т.н./. ТЪРГОВСКО ПРАВО1. Първоначална регистрация и последващи промени в правния статут на търговци, търговски дружества, граждански дружества, кооперации; 2. Първоначална регистрация и последващи промени в правния статут на сдружения с нестопанска цел, фондации, асоциации, партии; 3. Регистрации на клонове и търговски представителства на чуждестранни юридически лица; 4. Сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества (ТД), придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, промяна в правноорганизационната форма на ТД; 5. Консултиране при водене преговорите и сключване на договори за банков кредит, финансов и оперативен лизинг, също и на всички търговски сделки; 6. Процесуално представителство при процедура по несъстоятелност и оздравяване на предприятия; 7. Правни консултации при сключване сделки с търговски предприятия, включително необходимата документация; 8. Консултации при раздържавяване (приватизационни сделки); 9. Процесуално представителство по търговски дела /спорове между съдружници, изключване на съдружник/; 10. Изготвяне анализ на правното му състояние на ТД.Забележка: Анализ на правно състояние на ТД трябва да бъде извършен при сключване на сделки за придобиване на акции /дружествени дялове/ от друго ЮЛ от страна на клиент, при продажба на търговско предприятие и при извършване на апортни вноски. ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО1. Изготвяне на всички договори, уредени в Закона за задълженията и договорите;  2. Правни консултации по спорове, възникнали между страните по облигационни договори; 3. Процесуално представителство при водене на дела, във връзка с облигационни спорове.  ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТКантората извършва подготовка на проектодоговори, свързани със създаване, използване и/или разпореждане с авторски и сродни на тях права. Подготвя проектодоговори, свързани със създаване, използване и разпореждане с права върху патентовани продукти и търговски марки, представителство пред Патентно ведомство на Република България, във връзка с регистрацията на марки (търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка), географски означения (наименование за произход и географско указание), патентоспособни изобретения и полезни модели. Представителство пред Министерството на културата, във връзка с регистрация на артистични групи и на музикални произведения. Представителство пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, при лицензиране производители на компактдискове и производители на матрици (стампери) за производство на компактдискове, извънсъдебна и съдебна защита на правото върху интелектуална собственост. Съд и Арбитраж Изготвяне на пълна документация по завеждане и водене на искови, обезпечителни, изпълнителни, охранителни и арбитражни производства, процесуално представителство пред всички български и международни съдебни и арбитражни органи. Съдействие при признаване и изпълнение решенията на чуждестранни съдилища на територията на България, посредничество при извънсъдебно решаване на спорове (медиация и арбитраж). АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВООбжалване на административни актове, консултации и изготвяне на тръжна документация по Закона за обществените поръчки, консултации и представителство на чуждестранни граждани по Закона за чужденците в Република България, консултации във връзка с териториално устройствени планове и разрешения за застрояване. СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВОПравни консултации във връзка със семейни и наследствени проблеми; Процесуално представителство по граждански дела: 1. Бракоразводни; 2. Осиновяване /вписване в съответните регистри за осиновяване и процесуално представителство/; 3. Родителски права; 4. Делба на наследствен имот; 5. Искове за запазена част; 6. Оспорване на завещание. ДАНЪЧНО ПРАВО1. Данъчноправни консултации, свързани с дейността на ТД; 2. Данъчноправни консултации, свързани с дейността на смесени дружества; 3. Данъчноправни консултации при вливания, сливания и други преобразувания; 4. Тълкуване и прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане; 5. Корпоративно данъчно облагане, ДДС и акцизи. Консултации по митническо право.  ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВОКАНТОРАТА ПРЕДЛАГА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВОТО ПРАВО: 1. Подготовка на индивидуални и колективни трудови договори; 2. Пълно обслужване на интересите на работодателя; 3. Консултации при промени на законодателството, третиращо социалното осигуряване; 4. Правното обслужване включва: текущо правно обслужване, правна защита предсъдебни органи и особени юрисдикции.  

02 9813288; 088 8695234

no-reply@vsichkifirmi.com


1

166575

Мнения за АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА - ТЕНЕВА

Други / Разни
[АДВОКАТСКА КАНТОРА БАРБАЛОВА, ВЕЛИЧКОВ, ГЕОРГИЕВА И ХАРИЗАНОВ] [Адвокатска Кантора Герон и Партньори]

Вземете значка за Вашият уеб сайт:

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОБЕВА - ТЕНЕВА